Regulamin subskrypcji Newslettera

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki subskrypcji oraz otrzymywania Newslettera prowadzonego przez firmę Vodaland Polska Sp. z o.o. (dalej zwanej “Administratorem”).
1.2. Subskrybując Newsletter, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Warunki subskrypcji

2.1. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i bezpłatna.
2.2. Subskrybentem Newslettera może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.3. Subskrybent zobowiązuje się podać prawdziwe dane osobowe w formularzu subskrypcyjnym.
2.4. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji poprzez wyraźne zgłoszenie takiej woli w formie pisemnej, wysyłając wiadomość o treści „STOP” na e-mail: ecom@vodaland.pl.

3. Ochrona danych osobowych

3.1. Dane osobowe subskrybentów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z polityką prywatności.
3.2. Administrator Newslettera zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych subskrybentów oraz do zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Zawartość Newslettera

4.1. Treść Newslettera stanowi własność intelektualną Administratora i jest chroniona prawem autorskim.
4.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości wysyłania Newslettera oraz jego zawartości bez konieczności informowania o tym subskrybentów.

5. Reklamacje

5.1. W przypadku jakichkolwiek problemów lub reklamacji dotyczących Newslettera, subskrybent może skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: ecom@vodaland.pl

6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Administratora.
6.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, co nie wpływa na prawa nabyte przez subskrybentów przed datą zmiany regulaminu.
6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Zadzwoń, by dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach

Nasi specjaliści opowiedzą o szczegółach i zakresie współpracy.‎

W tym tygodniu w promocji: Geokrata komórkowa czarna - h50
155.00 
Geokrata komórkowa h50 220×220 (oczko) czarna