Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI „VODALAND2022”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Promocji („Regulamin”) określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „VODALAND2022”. Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.
2. Organizatorem Promocji jest „STANDARTPARK Polska Sp. z o.o.” z siedzibą w Racławicach,
ul. Lubelska 1, NIP: 6020133776, REGON: 363141950, wpisaną do CEiDG. („Organizator”).
3. Treść niniejszego Regulaminu Promocji jest dostępna w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym pod adresem: www.vodaland.pl.
4. Promocja realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.

§ 2
OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona w czasie trwania Promocji zakupu dowolnego produktu w sklepie internetowym pod adresem: www.vodaland.pl prowadzącym sprzedaż odwodnienia liniowego oraz artykułów ogrodowych, będącym Organizatorem niniejszej Promocji, po spełnieniu wszystkich warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Promocja „VODALAND2022” obejmuje wszystkie produkty dostępne na sklepie www.vodaland.pl i zakupione bezpośrednio na ww. sklepie.
.
3. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy spełniają warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie, zniżki w wysokości 5 % na zakup produktów dostępnych na stronie www.vodaland.pl

4. Czas trwania Promocji przy zakupie Produktów promocyjnych w sprzedaży internetowej obowiązuje od dnia 13.10.2022 r. od godz. 09:00 do dnia 15 listopada 2022 r. do godz. 23:59. O czasie dokonania zakupu decyduje data i godzina złożenia zamówienia w systemie sprzedaży prowadzonym przez sklep internetowy.

5. W Promocji mogą wziąć udział „Uczestnicy”:
a) osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego na użytek własny z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą.

6. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu udziału w Promocji.

7. Informacje na temat Promocji udostępniane są na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.vodaland.pl

§ 3
UDZIAŁ W PROMOCJI

1. Warunki uprawniające do udziału w Promocji są następujące i muszą zostać spełnione łącznie – dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktów objętych Promocją bezpośrednio poprzez sklep www.vodaland.pl, w okresie trwania Promocji określonym w § 2 ust. 4 Regulaminu;

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji tylko i wyłącznie przy zakupie bezpośrednio na sklepie internetowym, będącym Organizatorem niniejszej Promocji, w którym dokonano zakupu Produktu promocyjnego.

3. Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Promocji w okresie jej obowiązywania
i skorzystania z warunków Promocji przy zakupie Produktów objętych promocją, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w powyższym ust. 1.

4. Rabat naliczany jest podczas składania zamówienia na Produkty promocyjne po wpisaniu kodu rabatowego.

5. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

§ 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji i nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia Promocji.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na e-mail: ecom@vodaland.pl z dopiskiem: „Reklamacja”.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub firmę Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres e-mail z którego została złożona reklamacja, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji po terminie wskazanym w powyższym ust. 1, nieuznanie reklamacji nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacja o zmianie Regulaminu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zostanie zamieszczona w Serwisie Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika do daty zmiany Regulaminu, ani pogarszać warunków trwającej Promocji.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zadzwoń, by dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach

Nasi specjaliści opowiedzą o szczegółach i zakresie współpracy.‎

W tym tygodniu w promocji: Geokrata komórkowa czarna - h50
Original price was: 170.00 zł.Current price is: 155.00 zł.
Geokrata komórkowa h50 220×220 (oczko) czarna